Author: Charlotte Angelskår

Visma Flyt Skole for foresatte i Holmestrand skoleåret 2019-2020

Fra skolestart i år vil skolene i Holmestrand begynne med en app for foresatte. Appen erstatter sms-løsningen vi hadde i fjor og kan også brukes til å melde fravær. For mer informasjon om appen og hvordan du laster den ned, kan du se her: http://holmestrandsskolen.no/wp-content/uploads/2019/08/VFS-app-for-foresatte.pdf

Det er altså ikke lenger mulig å sende SMS til skolen! Hvis du ikke har smarttelefon, kan du sende e-post.

Hvis du trenger oppfriskning i hvordan Visma Flyt Skole i nettleser fungerer, kan du ta en titt på bruksanvisningen (oppdatert juli 2019).

På grunn av den nært forestående sammenslåingen med Sande kommune, har vi også oppdatert samtykkene våre. Dette betyr at du må samtykke i disse på nytt. Dette gjøres på https://skole.visma.com/holmestrand (det er dessverre ikke mulig å gjøre dette i appen).

Hva må du som foresatt gjøre?

 • Logge deg inn på https://skole.visma.com/holmestrand med ID-porten
 • Sørge for at kontaktinformasjonen som er registrert på deg er korrekt
 • Samtykke i de ulike samtykkene (dette er særlig viktig for utlån av digital enhet og for at eleven skal kunne ta med digital enhet hjem fra skolen
 • Laste ned appen slik at du kan kommunisere med skolen og melde fra om fravær

For spørsmål om Visma Flyt Skole tar du kontakt med skolen til ditt barn.

Visma Flyt Skole for foresatte i Sande kommune skoleåret 2019-2020

Fra skolestart 2019 vil alle skolene i Sande ta i bruk nytt skoleadministrativt system, Visma Flyt Skole.

Her kan du som foresatt logge deg inn og kommunisere med skolen, melde fra om og følge med på elevens fravær, vurderinger og karakterer, søke om permisjon, søke om og redigere SFO-plass, gi diverse samtykker m.m.

For fullstendig bruksanvisning på Visma Flyt Skole for foresatte, kan du se her: Visma Flyt Skole for foresatte skoleåret 2019-2020.

Det finnes også en app for smarttelefoner, hvor du kan kommunisere med skolen og melde fra om fravær. Dette er den foretrukne kommunikasjonskanalen med skolen.

Hva må du som foresatt gjøre?

 • Logge deg inn på https://skole.visma.com/holmestrand med ID-porten
 • Sørge for at kontaktinformasjonen som er registrert på deg er korrekt
 • Samtykke i de ulike samtykkene (dette er særlig viktig for utlån av digital enhet og for at eleven skal kunne ta med digital enhet hjem fra skolen
 • Laste ned appen slik at du kan kommunisere med skolen og melde fra om fravær

For spørsmål om Visma Flyt Skole tar du kontakt med skolen til ditt barn.

Personvernerklæring for Holmestrandsskolen

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Holmestrandsskolen behandler personopplysninger om elever og foresatte.

Det er rådmannen som er behandlingsansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for de forskjellige behandlingene er delegert til rektorene og systemeierne i Holmestrandsskolen. Det daglige ansvaret for informasjonssikkerhet på overordnet nivå i kommunen er delegert til kommunens informasjonssikkerhetsansvarlig.

Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å utføre lovpålagte oppgaver, herunder:

 • Å ivareta opplæring
 • Å tilrettelegge for tilpasset opplæring
 • Å vurdere elevarbeid
 • Å rapportere på resultater, orden, oppførsel og fravær
 • Å kommunisere med elever og foresatte

Rettslig grunnlag

Behandlingen av personopplysninger i Holmestrandsskolen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet. Kommunen har lovhjemmel til registrering og behandling av nødvendige opplysninger.

 • LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
 • LOV-2018-06-15-38 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 • LOV-1992-12-04-126 Lov om arkiv (arkivlova)
 • LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Der vi ikke har lovhjemmel vil vi innhente samtykke.

Hvilke personopplysninger behandles

Holmestrandsskolen behandler opplysninger om navn, personnummer, adresse, skole- og klassetilhørighet, karakterer, fravær o.l. Vi behandler også navn, adresse og personnummer på foresatte. Dessuten lagres det for eksempel opplysninger om elevers skolearbeid og lærernes vurderinger av dette.

Hvor kommer personopplysningene fra?

Personopplysningene kommer i hovedsak fra tre kilder: Importert data, fra elevers og foresattes egen aktivitet og fra lærerens registreringer.

Tredjepart

Skolen kan i noen tilfeller ha rett og plikt til å samarbeide med andre og utveksle personopplysninger, for eksempel til politiet eller barnevernet.

Rettigheter

Alle krav om retting, sletting og begrensning rettes til Holmestrand kommune.

Innsyn

Du har rett til å be om innsyn i hva som er lagret om deg som foresatt og dine barn som elever.

Retting

Du har rett til å be om retting av personopplysninger som er feil.

Sletting

Alle elevmapper lagres i kommunens arkivsystem etter at eleven går ut av Holmestrandsskolen. Du har rett til å be om sletting av personopplysninger, med mindre disse er viktige for senere behandlinger. Det er viktig at du begrunner hvorfor du ønsker sletting, og eventuelt hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet. Vi vil da vurdere om kravet ditt er i tråd med loven.

Begrensing

Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine blir begrenset. Dette betyr i hovedsak at mulighetene for å bruke personopplysningene blir begrenset, men de blir likevel lagret i våre systemer. Hvis du krever begrensning av behandling av dine personopplysninger, vil behandlingen bli stoppet fram til vi har fått vurdert om kravet ditt er berettiget.

Informasjonssikkerhet

Holmestrandsskolen gjennomfører regelmessige risikovurderinger for å sikre personopplysninger. I tillegg har vi sikkerhetsrutiner, slik som tilgangskontroller og innstillinger, for å forhindre at andre enn de som har tjenstlig behov har tilgang til personopplysninger. Ansatte har taushetsplikt og kommunen har rutiner for å slette personopplysninger når vi ikke lenger har lovhjemmel til å behandle disse. Holmestrand kommune har databehandleravtaler med leverandørene av alle systemene vi bruker for å behandle personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig: Hans Erik Utne, rådmann, postmottak@holmestrand.kommune.no, tlf: 464 44 771

Personvernombud: Cecilie Halvorsen, postmottak@holmestrand.kommune.no, tlf: 33 06 41 79

Visma Flyt Skole

Holmestrandsskolen har innført nytt skoleadministrativt system; Visma Flyt Skole. Her kan du som foresatt logge deg inn og kommunisere med skolen, melde fra om og følge med på elevens fravær, søke om permisjon, søke om og redigere SFO-plass m.m.

OBS: Hvis du bruker mobiltelefon eller nettbrett, må du klikke på «Fullversjonen av Visma Flyt Skole» for å logge inn som foresatt. Visma jobber med en app for foresatte som blir lansert i høst.

Lurer du på hvordan du som foresatt kan bruke Visma Flyt Skole?

 

Mistet/ødelagt lader til elevens digitale enhet?

Mistet/ødelagt lader til elevens digitale enhet?

Dersom laderen til en elev-pc eller iPad blir borte, skal foresatte i hovedsak erstatte disse. Ved ødelagt lader er det rektor på skolen som vurderer hvert enkelttilfelle.

Ny lader kan bestilles på de fleste store elektronikk-kjedene.

Ved bestilling oppgir dere modellnummer på enheten (se under) eller serienummeret. Serienummeret finner dere på en lapp på undersiden av maskinen, og det begynner som oftest på S/N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt kan skolen være behjelpelig med å kjøpe inn fra våre leverandører. Dere vil da bli fakturert for laderen. Kontakt skolen dersom du har spørsmål.

Problemer med passordet ditt?

Problemer med passordet ditt?

Dersom du har glemt passordet ditt, kan du spørre skolesekretæren på skolen din om å endre det for deg.

Passordet ditt må inneholde minst fem tegn (bokstaver, nummer eller tegn). Hvis du taster feil passord seks ganger, vil kontoen din bli låst i ti minutter. Når de ti minuttene er over kan du prøve igjen.

Hvis du vet hva passordet ditt, men ønsker å endre det, kan du gjøre det her. Skriv inn e-postadressen din, det gamle passordet ditt og deretter det nye passordet ditt to ganger.
Dette må gjøres mens du er koblet til skolens nettverk. Du kan kun endre passord en gang om dagen.

Husk at du ikke skal fortelle noen andre hva passordet ditt er!

 

Historien bak

Historien bak

Rundt 2014 ble det stadig mer tydelig at IKT-situasjonen ved skolene i Holmestrand ikke var god nok til å oppfylle lovpålagte krav og føringer. Både mangel på utstyr, kompetanse og ressurser i skolen gjorde at det ble satt i gang en prosess for å kartlegge behov og fokusområder for å sikre at elevene i Holmestrandsskolen får den digitale kompetansen de vil trenge i fremtiden og som samfunnet vil ha behov for. Kartleggingsprosessen viste at det var særlig fem fokusområder som måtte på plass for at satsningen skulle ha den ønskede effekten; delingsplattform, klientdekning, egen IKT-veileder, kommunikasjonsverktøy og kompetanseheving.

Skolene i Holmestrand vedtok å innføre Office 365 som delingsplattform, via et interkommunalt driftssamarbeid med Hof, Re, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Det ble også besluttet å dedikere deler av investeringsbudsjettet på IKT til å kjøpe inn digitale enheter til alle elevene. I 2016 ble det ansatt en pedagogisk IKT-rådgiver som skulle ha ansvar for satsingen, og i 2017 ble det også ansatt en IKT-fagarbeider som har det tekniske ansvaret for maskinparken til skolene. Det skoleadministrative systemet ble satt ut på anbud våren 2017, hvor Visma Flyt Skole ble valgt. Dette systemet vil ivareta nåværende samt framtidige skoleadministrative oppgaver, samt arkiv- og kommunikasjonsbehov, og skal være i full drift fra skoleåret 20178/2019. Både planleggingsdager og utviklingstid blir jevnlig brukt til kompetanseheving for de ansatte.

Våren 2017 ble digitaliseringsstrategien for Holmestrandsskolen vedtatt, som fokuserer på fire satsningsområder: Digital pedagogikk, systemer og verktøy, kommunesammenslåing og samarbeid skole-hjem.

Fra og med 16.august 2017 har alle elevene fra 1-3.klasse egen iPad, og elevene fra 4-10.klasse har egen bærbar PC. Skolene og pedagogisk IKT-rådgiver jobber kontinuerlig med å tilby kompetanseheving for ansatte i skolen. I løpet av skoleåret 2017/2018 vil vi bli bedre kjent med Office 365 som delingsplattform, og begynne innføringen av Visma Flyt Skole. Vi samarbeider allerede tett med Hof kommune, slik at ved sammenslåingen 1.1.18 vil vi være på samme nivå, og vi jobber med å få Sande med på satsingen.